Banner

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3photo Title 5
There are no translations available.

ቅፅ 1 ማውጫ

በአማራ ክልል ፍርድ ቤቶች የወንጀል ቅጣትን መገደብ በሕጉና በተግባር አፈጻጸም ላይ የሚታዩ ክፍተቶች1

በአማራ ክልል የገጠር ይዞታ መሬት ክርክሮች መበራከት መንስኤዎችና የመፍትሔ ሃሳቦች

የአስተዳደር አካላት የሚሰጡት አስተዳደራዊ ውሳኔ በመደበኛ ፍቤት የሚከለስበት ሁኔታ

የዳኞች የስራ አፈጻጸም መለኪያ ሥርዓት፤ ከአብክመ  የህግ ማዕቀፍ አንጻር ንጽጽራዊ ምልከታ


ቅፅ 3 ማውጫ

1. የኢትዮጵያ የይርጋ ህጎች መሰረታዊ ሀሳቦች

2. ተደራራቢ ወንጀሎች ጽንሰ ሀሳብ፣ ሕጉና አፈጻጸሙ በአማራ ክልል

3. በኢ.ፌ.ድ.ሪ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 543 ንዑስ ቁጥሮች መካከል ያለው የልዩነት ወሰን እና በስራ ላይ የሚታዩ ተግባራዊ ችግሮች

4. የተጨማሪ እሴት ታክስ ደረሰኝ ካለመቁረጥ ጋር ተያይዞ ስለሚኖር የወንጀል ተጠያቂነት አድማስ

5. በመንግሥት የግንባታ ውል አፈፃፀምና አተረጓጎም ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት አማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች ያላቸው ሚና እና ተፈፃሚነት በአማራ ክልል

6. መልካም አስተዳደርን በፍትሕ አስተዳደር ዘርፉ ውስጥ በማስፈን ረገድ የጠበቆች ሚና

7. አንድ የክስ ምክንያትን ያለመነጣጠል ጽንሰ ሐሳብ እና አተገባበሩ፡ በአብክመ  ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሠበር ሰሚ ችሎት

8. የመዳረግ መብት በኢትዮጵያ የኢንሹራንስ ህግ አጭር ዳሰሳ


ቅፅ 4 ማውጫ

1 ስለሚተላለፉ የገንዘብ ሰነዶች አንዳንድ መሰረታዊ ነጥቦች

2 ይርጋና ሌሎች የጊዜ ገደብ ድንጋጌዎች በኢትዮጲያ ፍታብሄር ህግ

3 የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ

4 በምስራቅ አማራ ዞኖች ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የክስ ሂደት

5 በክርክር ላይ ያለ የወንጀል ክስን ስለማንሳት ያለዉ የህግ ማዕቀፍ እና ተግባራዊ አሰራር

6 የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤቶች የሥረ ነገር ስልጣን ወሰን በአዲስ አበባ እና

7 በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ልዩ ባህሪያት፣ በፍርድ ቤቶቹ

8 የወጭና ኪሳራ አስተዳደር በኢትዮጵያ የፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግ

9 የውንብድና እና አስገድዶ መጠቀም ወንጀል፡ ህጉና አተገባበሩ በአማራ ክልል

10 የፌዴራልና የክልል ፍርድ ቤቶች በውጭ ሃገር ሰዎችና በፌዴራል መንግስቱ ንብረቶች


VOL6 Cover Page

Internal Pages

1 በምርመራ ወቅት ለፖሊስ የተሰጠ የእምት ቃል በማስረጃነት ስለሚወሰድበት አግባብ

2 በአማራ ክልል የገጠር መሬት ይዞታና የመጠቀም መብት ላይ የሚነሱ ክርክሮችን የሚወስኑ አካላት ሁሉን አቀፍ መሆናቸው እና ተቃርኗቸው

3 የሕግ አስከባሪ አካላት ኃይል አጠቃቀም ስልጣን እና የተጠያቂነት ስርዓት

4 ተከሳሽ በሌለበት የወንጀል ክርክር ሂደት በዓለምአቀፍ እና በኢትዮጵያ ህግ

5 የቋሚ አሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ ስልጣንና አተገባበር ዳሰሳ

6 ትርጓሜያዊ የማግለል ጽንሰ-ሃሳብ በኢትዮጵያ የአሠሪ እና ሠራተኛ ሕግ

7 ጥፋተኝነትን የማስረዳት ደረጃ በኢትዮጵያ የወንጀል ፍትህ ስርዓት

8 ሀሠተኛ ምስክርነት በኢትዮጵያ የወንጀል ሕግ

9 የፍትሐብሄር እና የወንጀል ክርክር የነገር ጭብጥ አመሰራረትና የማስረጃ አግባብነት ግንኙነት፤ የአማራ ክልል ፍርድ ቤቶች ተሞክሮ

10 የመንግስት የግንባታ ውሎች እና አጠቃላይ የዉል ሁኔታዎች ከግንባታ አፈጻጸም ጋር ያላቸዉ ግንኙነት ምልከታ

 

Volume 5

1 የዋና ዳይሬክተር መልዕክት

2  በኢትዮጵያ የውል ምዝገባ ለቤት ሽያጭ ውል መሰረታዊ እና አስገዲጅ መስፈርት ነውን በሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔወች ዋቢነት የቀረበ

3 በአዲሱ የአማራ ክልል የገጠር መሬት አስተዳደር ሕግ ላይ የሚታዩ በጎ ጎኖች እና ችግሮች

4 በኢትዮጵያ የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ውስጥ በጊዜ ቀጠሮ መፈቀድ ወይም

5 በወንጀል ይግባኝ ሥርአት የእስራት ቅጣት እንዳይፈጸም

6 ደጋጋሚ ወንጀለኛነት እና የቀድሞ የወንጀል ሪከርድ የህግ ማዕቀፍ እና ተግባራዊ አፈጻጸም

7 ተከሳሽ በሌለበት የወንጀል ክርክር ስለማድረግ፡ ህጉና አፈፃፀሙ በአማራ ክልል

8 በምርመራ ወቅት በፖሊስ ጣቢያ የተሰጠ የምስክሮች ቃል በፍርድ ቤት እንዲቀርብ

9 በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ፆታዊ ጥቃቶች ፍትሃብሔራዊ መፍትሔዎች

10 የመሬት ይዞታ ይገባኛል እና የይርጋ መከራከሪያ በአማራ ብሔራዊ ክልል የመሬት አዋጅ

amhara justice proffessional training and legal Research Institute ©2011. All rights reserved